Notulen 2014

Notulen ledenvergadering 29 april 2014.

Waar: Cafe de Loods Veneweg 292D Wanneperveen.

Aanvang: 20:00

Aanwezig: Zie presentielijst.

1 Opening

Om 20:00 opent Wypke de vergadering. Verwelkomt grote opkomst. Ook 2 ereleden

WE Dijk en Harry Middeljans zijn aanwezig.

2 Goedkeuring agenda

Goedgekeurd. Hans de Meij en Rene Nijmeijer hebben zich afgemeld.

3 Notulen ledenvergadering 5 april 2013

Goedgekeurd. De helling is goed nu.

4 Huishoudelijk reglement

In statuten kun je niet makkelijk wijzigen, maar het huishoudelijk reglement wel.

Het is aangepast om flyboarden uit te sluiten. Daar is vorig jaar veel gedoe mee

geweest, omdat flyboarden nu nog overal buiten valt.

5 Ingekomen stukken en mededelingen

Uitnodiging Sail Giethoorn 12-15 juni 2014. Wij geven shows op onze plas. Mensen

kunnen met bussen heen en weer. We zouden ook in Giethoorn doen, maar dan kan

qua veiligheid niet.

6 Financieel jaarverslag

Er is niet veel gebeurd. Alleen 1800 euro voor de helling. De vergadering geeft

decharge.

7 Kascommissie verslag en benoeming nieuw kascommissielid

Jan Eijkeleboom heeft geen aanmerkingen. Albert Bloemert is niet aanwezig.

Scholierensport is nog niet afgehandeld. Het kan zijn dat het potje van vorig jaar leeg

is bij de scholen, dus misschien lastig om nog vergoeding te krijgen.

Nieuw kascommissielid: Jacco Holties.

8 Activiteiten en klussen 2014

Een maatschappelijke stage loper heeft bankjes geplaatst en de molshopen weg

gehaald. Er is nog wel werk aan de steigers en helling. Er is een nieuwe caravan

gekocht die komt weer op camping Boschwiede te staan.

Op de website komt data voor klussendag te staan.

9 Plannen Natuurmonumenten met het strandje

Harry zit in dat commitee. Heeft rapport die iedereen mag inzien. Natuurmonumenten

heeft idee om strandje 4 keer zo groot te maken. Pier het water in met

horecagelegenheid. Ook was er een idee om ons naar hoek bij stenen brug te

verplaatsen. Echter wilde plannen.

Dorpsbelangen vinden trailers aan de weg een doorn in het oog. Maar provincie

heeft zelf verboden om op strandje te staan.

Er is inschrijving geweest voor de horeca. Ook is Evt kabelskibaan. Meteen

afgebrand door natuurmonumenten. Alles blijft eerst bij het oude.

Bestuur moet wel in contact gaan over hok. We verwachten dat er weinig verandert.

Idee van dhr Dijk zit in dossier en wordt mee genomen. Belang van behoud

waterskivereniging is zeer belangrijk, dus in gesprek gaan.

10 Bestuursverkiezing

Er dienen de nodige nieuwe bestuursleden te komen

Aftredend en niet herkiesbaar:

Ingrid Dijk, Berend Wedzinga, Nils Wedzinga en Nico van der Sluis

Nieuwe kandidaten:

Hans de Meij, Janine vd Sluis. Reinier Gielen, Geo Heetebrij, Tony Timmerman.

Laatste is niet aanwezig, dus wordt niet in bestuur gekozen.

Janine wil wel penningmeesterschap. Rene trekt zich dan terug als penningmeester

en bestuurslid. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Nu dan 7 bestuursleden.

De vergadering gaat akkoord.

De oud leden krijgen bloemen. Ook krijgt oud penningmeester Hans Relleke nog

bloemen.

11 Rondvraag

Wat wordt er aan bekendheid gedaan? Scholierensport.

Facebookpagina? Er wordt een pagina aangemaakt. Gaat Niek Holties doen.

Er moet ook wifi zijn op strandje. Wordt aan gewerkt.

Zijn er al faciliteiten voor wakeboarden? We kunnen eigenlijk niets in water laten

liggen.

Is demoteam actief? Staat op laag pitje. Zal opnieuw opgestart moeten worden. Zal

een mail moeten komen wie daar voor beschikbaar zijn om mee te doen aan Sail

Giethoorn. Ingmar Berglamp zal daar de leiding in nemen.

Worden er klussendagen gepland? Wordt via mail/site doorgegeven.

Er komen nieuwsbrieven van NWWB. Je kunt je daar voor afmelden. Nog niet alle

email adressen zijn er.

Dhr Dijk bied zijn boot te koop aan.

Komen er nog bootstickers? Nee. Kan evt in bestuur naar gekeken worden.

Ingmar heeft vorig jaar een zwemvest gevonden en zoekt naar de eigenaar.

Er wordt opgemerkt dat er weinig mogelijk is om te leren waterskien of door te

groeien. In het verleden is veel aangeboden, maar werd niet op gereageerd.

12 Sluiting

Wypke sluit om 21:00 de vergadering.