Notulen 2015

Notulen ledenvergadering 31 maart 2015

Locatie: Café restaurant de Loods

Veneweg 292 D

Wanneperveen

Aanwezig: Zie presentielijst

Afwezig (m.k.): Geo Heetebrij, Hans Relleke

Notulist: Hans de Meij

1. Opening

Om 20.05 opent de voorzitter Wijpke Nijmeijer de jaarvergadering en heet de aanwezige leden

van harte welkom. In het bijzonder de ereleden W.E. Dijk en Harry Middeljans.

Goed te zien dat de opkomst groot is.

2. Goedkeuring agenda

De agenda wordt bij deze goedgekeurd en er vinden geen aanvullingen plaats

3. Notulen ledenvergadering 29 april 2014

De notulen wordt bij deze goedgekeurd.

4. Huishoudelijk reglement

Het bestuur heeft een aantal aanpassingen aan het huishoudelijk reglement gedaan omdat er

nog een aantal verouderde verwordingen in stonden.

Het regelement wordt pagina voor pagina doorgenomen

P. 1: Geen aanpassingen

P. 2: Opzeggingen geschiet alleen via de website en voor 1 december.

Tevens dient voor 1 december de sleutel van de slagboom voor de helling ingeleverd

te worden. Gebeurd dit niet, dan blijft het lid voor het volgende jaar verbonden aan

de vereniging en zou er via de automatische incasso de contributie ingehouden

worden.

P. 3: De nummering was niet correct, deze is aangepast.

De afspraken over het sleutelbeheer is als volgt:

De vereniging bied aan de leden de sleutel van de slagboom aan voor € 10,00 per jaar

met een looptijd van 5 jaar (totaal € 50,00) de periode van de huidige sleutel loopt

van 1-1-2012 tot 1-1-2017.

Voor de sleutel dient een borg van € 10,00 te worden betaald.

Bij het verkrijgen van de sleutel wordt er via de automatische incasso sleutelgeld

ingehouden na rato van de openstaande jaren bepaald (tot 2017).

Bij opzegging en inlevering van de sleutel wordt de opzegger na rato terugbetaald

inclusief de borg.

Na 5 jaar (dus in 2017) wordt het slot vervangen door een nieuw en krijgen alle leden

onder de voorwaarde van het hierboven genoemd weer een nieuwe sleutel.

Het sleutelgeld is tot 5 jaar een schuld aan de leden, dit wordt in het huishoudelijk

reglement opgenomen.

P. 4: Het bestuur besluit wie lid wordt en is vrij iemand af te wijzen zonder opgaaf van

reden

De leden stemmen in met de veranderingen van het huishoudelijk reglement.

2

5. Ingekomen stukken

Er zijn twee ingekomen stuk:

E-mail van de heer Schotanus – over het gebruik van de helling.

Heer Schotanus verduidelijkt zijn ingekomen stuk.

De helling is vorig jaar door een professioneel bedrijf hersteld in verband met verzakking van de

betonnen platen. Deze herstelling werkzaamheden waren niet goed uitgevoerd dus hebben er

vervolgens weer werkzaamheden plaatsgevonden. Volgens de heer Schotanus zijn deze

werkzaamheden zeer slecht uitgevoerd en ligt de helling er slechter bij dan ooit er voor. De

betonnen platen zijn volgens hem gekanteld waardoor het voor hem niet mogelijk is zijn boot

goed van de trailer af te krijgen. Tijdens de vergadering geven meerderen leden aan dat de

helling in slechte conditie is. Het bestuur zegt toe een oplossing voor dit probleem te zoeken. De

heer Schotanus geeft aan mee te willen helpen een oplossing voor dit probleem te vinden.

Tweede ingekomen stuk is van het Bestuur.

Regelmatig gaan er leden van het bestuur naar vergaderingen van de NWWB. Bij deze

vergaderingen willen onze bestuursleden de mogelijkheid hebben om te stemmen.

Hiervoor heeft het bestuur toestemming van zijn leden nodig.

De toestemming wordt door de aanwezige leden gegeven aan Wijpke en Janine voor ALV op 14

april 2015.

6. Financieel jaarverslag

Er volgt een uitleg over het financieel jaarverslag 2014.

De penningmeester Janine van der Sluis heeft veel tijd in het digitaliseren van het verslag

gestoken en het ziet er dan ook keurig uit.

Het jaarverslag ligt ter inzage bij de vergadering.

7. Kascommissie

De kascommissie – bestaande uit Jacco Holties en Albert Bloemert – heeft de kas bestudeerd en

goedgekeurd.

Als opmerking wordt nog benoemd dat de kas er keurig en overzichtelijk uit ziet.

Er wordt dan ook voor een applaus gevraagd voor het goede werk.

Er worden nieuwe leden voor het volgende jaar gekozen.

Deze leden zijn Ingrid Dijk en Jacco Holties

8. Pauze

9. Activiteiten en klussen 2015

Scholieren sport:

Is gepland op 6 juni

Open dag:

Is gepland op 7 juni

Vereniging-dag

Het bestuur stelt voor een enquête te houden voor de invulling van de Vereniging-dag, waarvan

de datum nog niet bekend is.

Op de vraag of er belangstelling is voor een BBQ aan het eind van die dag, wordt met weinig tot

geen belangstelling gereageerd.

3

Klussen dagen

Er is voor zaterdag 4 april Klussendag gepland, wat via de media ook al gecommuniceerd is.

Meerdere klussen dagen volgen, verzoek vanuit de leden om meerdere dagen van tevoren op te

geven

Drijfsteiger

Het Bestuur wil de drijfsteiger vervangen voor een vaste steiger, door de leden wordt geopperd

om dan extra ligplaatsen aan de andere kant van die steiger te realiseren in verband met een te

kort aan ligplaatsen. Gezamenlijk wordt besloten dit niet te doen in verband met eventueel

zwemmers aan die zijde van de steiger.

Springschans

Op dit moment wordt de springschans niet gebruikt. Er blijk dat er tijdens de vergadering voor-
en tegenstanders te zijn voor het behoud van de springschans. Afgesproken wordt dat bij de

eerder benoemde enquête ook een vraag over het behoud van de springschans wordt gesteld.

Ook blijkt dat de vereniging een mobile schans heeft die op een aanhanger staat.

Als optie wordt besproken dat we deze schans een paar keer per jaar te water laten voor

gebruik.

10. Bestuursverkiezing

Leonard Smit treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar

Wijpke bedank Leonard voor zijn inzet van de afgelopen jaren en er wordt een cadeautje

overhandigd.

Wijpke vraagt aan de leden of er iemand interesse heeft voor deze bestuursfunctie

Helaas volgt er geen reactie.

11. Lidmaatschap NWWB

De NWWB wordt een steeds kleinere bond en kan steeds minder voor zijn leden betekenen.

Daarom vraagt de verenging zich af of het nog zin heeft lid te blijven.

Harry Middeljans legt uit dat de NWWB van een professionele bond naar een vrijwilliger-
organisatie gaat. Hij vindt dit geen goed zaak. Er moeten wellicht in de toekomst andere keuzes

gemaakt worden.

Als de vereniging wil opzeggen bij de NWWB moet dat voor 1 november.

De vraag aan de leden om hier over na te denken.

Een andere optie is lid te worden van het WaterSportVerbond.

Hier zijn al een paar bestuursleden wezen praten. De WaterSportVerbond is een bond waar veel

watersport-verenigingen bij aangesloten zijn ook in deze regio. Hierdoor zouden we samen meer

invloed op bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Waterschap en Rijkswaterstaat kunnen uitoefenen.

Onze vereniging zou de eerste waterski vereniging zijn die lid wordt van het watersportverbond.

Voor alsnog ziet het WaterSportVerbond hier geen bezwaar in

12. Rondvraag

Berend Wedsinga

Uit het materialenhok verdwijnen regelmatig ski materiaal.

Oproep aan de leden of ze willen kijken of er eventueel verenigingsmateriaal per ongeluk thuis of

in hun boot is terecht gekomen.

Tevens het verzoek als men materiaal heeft die niet meer gebruikt wordt en wel gebruikt kan

worden bij de vereniging dit eventueel aan de vereniging te schenken.

13. Sluiting

Wijpke sluit de vergadering om 21.40 uur en nodigt ieder uit nog wat te drinken.