Notulen 2016

Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2016

Aanwezig: zie lijst

Afwezig met kennisgeving: Wijpke Nijmijer (voorzitter), Hans Relleke

Noot voorafgaande aan de vergadering: De voorzitter Wijpke Nijmer kan helaas niet

aanwezig zijn. Zijn taak als voorzitter zal waargenomen worden door de secretaris Geo

Heetebrij.

1. Geo Heetebrij opent de vergadering en legt uit dat hij Wijpke Nijmeijer deze avond

zal vervangen als voorzitter. De vergadering gaat hiermee akkoord.

2. De vergadering keurt de agenda goed, alleen zullen punt 9 en 10 omgewisseld worden.

De bespreking van de enquête wordt punt 9 en bestuurszaken wordt punt 10.

3. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de ledenvergadering van 31

maart 2015. Deze worden goedgekeurd.

4. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

5. Financieel jaarverslag van de Penningmeester Janine van der Sluis. De

penningmeester beantwoord een paar vragen die er zijn. O.a. over de post diverse

opbrengsten. Onder de diverse opbrengsten valt het vrij gekomen sleutelgeld van 2014

en 2015. Dit is eind 2014 niet overgezet van de schulden naar de opbrengsten en in

januari gecorrigeerd. Eind 2015 is het vrij gekomen deel van 2015 ook naar de

opbrengsten geboekt.

6. Ingrid Dijk geeft aan dat zij en Jacco Holties de kascontrole hebben uitgevoerd en

deze goedkeuren. Zij geeft aan dat de leden geadviseerd wordt om het bestuur

decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord en hiermee is het

financiële jaar van 2015 afgesloten. Hiermee verlaat Jacco Holties na 2 jaar de

kascommissie. Hij wordt vervangen door Mark Gortemaker.

7. Pauze

8. Activiteiten en klussen; Er wordt geklust op 2,9 en 16 april. Tijdens de klussendagen

zullen o.a. de steigers en caravan schoon gespoten worden, de helling wordt

leeggemaakt (schoongemaakt), de schans moet weer op zijn vaste plek gelegd worden.

Er zullen planken vervangen worden. etc.

9. Enquête is door 35% van de leden ingevuld

over de onderwerpen SCHANS, SPULLEN DEMO-TEAM, LESSEN, CLUBDAG en

KLUSSENDAG zijn vragen gesteld.

Schans zou verwijderd mogen worden, maar dan zou het allemaal gedaan moeten

worden = kosten voor WSV

Spullen van demo team mogen worden verkocht

Door 40% van de ondervraagden wordt aangegeven interesse te hebben voor lessen

(grofweg iedere 2 weken, waarbij kosten 10euro per les zouden mogen zijn)

Voor de clubdag is bij 50% van de ondervraagden interesse, te houden voor de

zomervakantie, BBQ en lessen zouden gewenst zijn – 50% zegt bereid te zijn te willen

helpen.

10. Bestuurszaken;

11. Rondvraag

Door de heer Schotanus wordt de opmerking geplaatst dat de helling in slechte

conditie is en dat deze aangepakt zou moeten worden, zodat boten weer normaal

getrailerd kunnen worden. Dit wordt door meerdere leden erkent.

Dit had een punt in de enquete kunnen zijn.

Bestuur neemt de opmerking mee en zal plan maken.

12. Sluiting