Notulen 2021

Notulen Algemene Ledenvergadering WSV de Stille Belter
Locatie Online
Datum: 18 januari 2021

Opening:
Voorzitter opent de vergadering, de eerste keer in 45 jaar dat we online vergaderen. Als vereniging bestaan we dit jaar 45 jaar er staan veel zaken op de agenda waar wij als bestuur graag feedback op krijgen om tot beslissingen te komen. Dus dit is niet de laatste keer dat we online gaan vergaderen maar hopen natuurlijk allemaal dat we gauw weer fysiek kunnen vergaderen.

We hebben in 2020 geen ALV gehad vanwege Covid19 en hij mocht dan ook uitgesteld (NOC*NSF) worden en vandaar dat we dan nu ook 2019 en 2020 in een keer afhandelen.

Geo geeft uitleg hoe we gaan stemmen tijdens de vergadering dit gebeurt met handje opsteken jezelf dan unmuten en vragen stellen. Na dat die beantwoord is jezelf weer op mute zetten.

Afmeldingen voor deze bijeenkomst zijn: Wijpke Nijmeijer, Ingmar Bergkamp en Jacco Holties.

Aanwezig 21 leden waarvan 5 bestuursleden

Terugblik op 2019:
Hebben een redelijke zomer achter de rug waarbij er veel geskied kon worden het is wel eens minder geweest.

Open dag en scholierensport zijn in het zelfde weekend gehouden, waarbij we ongeveer 30 kinderen en jong volwassenen op de ski s hebben gekregen waarbij een aantal die twee of drie keer zijn geweest.

Terugblik op 2020:
Covid19 heeft toegeslagen en Natuurmonumenten heeft bij zeer mooi weer het strandje afgesloten voor iedereen, dus ook voor onze vereniging. Vreemd dat men wel bij stenenbrug kon recreëren en niet bij ons. Na vele mails naar Natuurmonumenten gestuurd te hebben werden eindelijk de landelijke hekken verwijderd. Toen werd verwacht dat toiletunit wel geplaatst zou worden maar helaas Natuurmonumenten heeft besloten dat het hele jaar de unit niet geplaatst zou worden. We hebben de mails die we ontvangen hebben van de leden over het kunnen gebruiken van toilet doorgestuurd naar NM maar helaas zonder resultaat.

Na vandalisme aan ons hekwerk hebben we besloten de ingang van het strandje wat aan te passen en ook meteen hufterproof te maken en tevens de uitrit van strandje wat te verbeteren door toegangshek iets naar achter te plaatsen.

Extra agendapunten vanuit de leden en bestuur
• Ingrid Dijk heeft zich aangemeld voor de functie van Secretaris
• Ook WSV moet voldoen aan de nieuwe wet WBTR, zodat bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.
• Na het bestuderen van de huidige statuten uit 1981 zijn die ook aan vervanging toe. Dit kan gelijk met WBTR
• In 2019 zou het jeugdbeleidsplan ook door de ALV bekrachtigd moeten worden door onze fout is deze niet meegestuurd met de stukken dus word die dit jaar nog behandeld. (Het plan staat al wel op de site)

Notulen van 28 maart 2019:
Zijn geen op of aanmerkingen op en worden goedgekeurd. Ze zullen op een later tijdstip getekend worden.

Bestuursverkiezing
Ingmar Bergkamp heeft in 2019 al aangegeven te willen stoppen als er een vervanger zou zijn. Deze is gevonden in de persoon van Roy Timmermans die zich heeft aangemeld als lid en al een half jaar meeloopt en die neemt de functie over van Ingmar.

Geo Heetebrij heeft in 2019 ook al aangegeven te willen stoppen in januari 2021 melde zich Ingrid Dijk voor de functie als secretaris.

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn hoeft er niet gestemd te worden en wensen we beide veel succes toe in het bestuur.

Bij het maken van de notulen kwam het bericht van Gea ten Cate dat zei haar functie neerlegt. Het bestuur heeft op de site vermeld dat deze functie vacant is.

Ook komende tijd zullen er nog functies vrijkomen want zowel Wijpke als Harry denken eraan om hun functie neer te leggen nadat alle zaken rond om contract en unit geregeld is. Dus heb je tijd over en zin meldt je aan bij het bestuur.

Rooster van aan- en aftreden januari 2021
Naam                         Woonplaats    Gekozen   Aftreden  Zitting
Roy Timmermans  Hoogeveen      01-2021    2025             1
Wijpke Nijmeijer    Hoogeveen      03-2007    2020             3
Bertine Akkerman Punthorst         04-2019    2023            1
Ingrid Dijk                Kuinre                 01-2021   2025            1
Herman Schipper  Fluitenberg       05-2015   2024            2
Harry Middeljans   Marknesse        04-2017    2021           1

Financiën:
Harry geeft uitleg over de financiën, mocht men er later nog vragen over hebben kan men bij penningmeester de stukken opvragen en dan de vragen mochten die er zijn schriftelijk stellen.

2019: Zijn een paar verschillen in op te merken:

 1.  Open dag NWWB 2018 € 855,- en in 2019 € 137,-. Reden is hiervan dat voorheen vereniging de helft van inschrijving kreeg en nu nog € 2,50 per deelnemer. Dit is met name besloten omdat het niet uit kon voor de Waterskischool om te varen.
 2. Diverse opbrengsten is met name NLDoet € 400,-
 3. Huurkosten strandje €1050.- we betalen voor bergruimte unit € 150.- per jaar. In 2012 is locatie overgegaan van Provincie naar Natuurmonumenten en er is gebleken dat er al die jaren niet betaald is. Om onze rechten te behouden hebben we de jaren dat er niet betaald was in één keer te betaald.
 4. We hebben juridisch advies moeten inwinnen over contract Natuurmonumenten € 50,-

Ondanks de extra uitgaven hebben we een positief resultaat van € 280,-

2020: Zijn een paar verschillen in op te merken:

 1. NLDoet heeft het bedrag verlaagt van € 400 naar € 350.-
 2. Huur strandje is niet betaald omdat unit ook niet geplaatst is (€200) wel het lidmaatschap van € 30,-

Ook dit jaar sluiten we af met een positief resultaat van € 952,-

• Hierbij het verslag van de kascommissie
Leonard en ik hebben in december samen de kascontrole gedaan bij Bertine thuis. Zijn al snel een paar uur bezig geweest, niet dat de cijfers niet klopten maar omdat het gewoon gezellig was. Maar goed we hebben alles doorgenomen en konden geen gekke uitgaven ontdekken. Bij vragen kon Bertine ons duidelijk antwoord en uitleg geven. Dus bij deze hebben wij de kascontrole akkoord bevonden.

De leden verlenen decharge aan de penningmeester en bestuur voor de boekjaren 2019 en 2020.

Contributieverhoging:
• Wij hebben als WSV al een tijd geen verhoging van de contributie gedaan.
• We merken als we alles rond willen krijgen dat er toch in eerste instantie een verhoging dient plaats te     vinden en daarom hebben we het voorstel om ieder jaar mee te gaan met de landelijke indexering
• Dit houdt voor dit jaar in een verhoging van de contributie van 3,2 %
• Wat inhoudt de bedragen voor 2021
• Gezinslidmaatschap was € 114,- wordt € 117,50
• Individueel lidmaatschap was € 74,- wordt € 76,50

Een vraag vanuit de leden waarom verhoging als we ongeveer € 11.000 in kas hebben. Vandaar dat dit punt even geparkeerd word en na behandeling van de unit opnieuw ter sprake komt.
Na uitleg van bestuur geeft vergadering akkoord voor de verhoging dus de nieuwe prijzen voor 2021 zijn:
• Gezinslidmaatschap was € 114,- wordt € 117,50
• Individueel lidmaatschap was € 74,- wordt € 76,50

Begroting 2021:
Resultaat 2020                                                                                  Begroting 2021
Opbrengsten
80 Totaal omzet                                                              –                 € 100.-
81 totaal diverse omzet                                              € 5.420,-   € 5.275,-
82 Totaal rente/ financieringsopbrengsten         € 1,-            € 1,-
Totaal                                                                            € 5.421,-     € 5.376,-
Kosten
40 Personeelskosten                                                   € 60.-           € 150.-
41 Huisvestingskosten                                                € 473,-        € 400*
43 Totale kostenvervoermiddelen                          € 182,-        € 190,-
44 Totale kantoorkosten                                            € 2.201,-    € 2.280,-
46 Totaal Algemene Kosten                                      € 157,-        € 160,-
47 Totaal afschrijvingskosten                                   € 1.115,-     € 990,-
48 Rente financieringskosten                                  € 155,-         € 150,-
49 totaal overige kosten                                            € 125,-         € 125,-
Totaal                                                                           € 4.468,-      € 4.445,-
Resultaat                                                                         € 953,-         € 931,-
*Huur van NM is hierin niet meegenomen

Nieuw kascommissielid:
Leonard Smit is aftredend als lid kascommissie, Jan Eijkelboom heeft ingesprongen dus die zal gevraagd nog een jaar te willen doen er dient zich geen nieuwe kandidaat aan dus zal er gelobbyd moeten worden op het strandje van het zomer om een nieuw lid te vinden. Lionel biedt zich aan maar zullen eerst een gesprek hebben op het strandje.

Materiaal:
De unit van NM die afgelopen jaren er stond was gehuurd. Dit was een dure oplossing voor NM want men betaalde huur en schoonmaak.

Nu contract afgelopen is willen ze samen met ons kijken voor een gezamenlijke oplossing. Wij omkleedruimte, douche, klein keukentje en Natuurmonumenten dan een toilet groep. Hoe dit eruit gaat zien weten we nog niet aangezien NM eerst contract grond wil regelen. Wij willen het samenvoegen en misschien is het dan mogelijk wat ruilhandel te doen, bijvoorbeeld wij betalen unit en NM maken schoon en huur strandje wordt minder. Maar dat zal in overleg met NM duidelijk moeten worden.

In het huishoudelijk reglement staat vermeld dat het bestuur tot € 2000.- mag besteden zonder overleg met de leden.
Maar een eigen unit is duurder, we zullen zo goedkoop mogelijk proberen maar het moet hufterproof zijn.
Wij vragen voor eerst een bedrag van €7000 om te kijken wat we daar mee kunnen. Als we een optie hebben zullen we dat weer voorleggen aan de leden, zonder toestemming word er niks beslist.

Ook roepen we de leden op zien jullie iets en denken dat is geschikt voor WSV laat het ons weten en het mooiste zou zijn maak er een foto van en stuur die naar ons voorzitter@stillebelter.nl

Lionel zal nog een foto maken van stacaravan om te zien of dit iets is voor WSV.
Contributie verhoging met indexering wordt alsnog aangenomen.

Reinier dacht aan een gecombineerde unit, vanwege dat NM een toilet moeten plaatsen. Na dit te hebben nagezien is er voor zover wij weten geen verplichting, maar dat staat in overname strandje van Provincie naar NM en die hebben wij niet. Maar dit zou een mogelijkheid zijn of ieder apart.

Klussendagen 2021:
Hebben we met enkele leden gedaan vanwege Covid-19 om zo toch de gelden van NLDoet veilig te stellen.
Voor 2021 heeft NLDoet de datum veranderd van maart naar mei ( 28 en 29 mei).
Hou facebook site en je mail in de gaten voor datums om strandje weer zomer klaar te maken en wie weet met eigen unit!

Website:
Wordt bijgehouden door Janine van der Sluis en wil dat ook voor komend jaar doen, wel vragen we de leden content aan te leveren dit kan gestuurd worden naar voorzitter@stillebelter.nl

NWWB:
– Innovatiefonds Skills en training / kabelbanen

 • Er wordt een programma ontwikkeld dat men zonder trainer de mooiste tricks kan leren via internet. De opzet wordt gedaan door Sanne Meijer (Europees en Wereldkampioen wakeboard). Ook de andere disciplines binnen NWWB komen aan de beurt maar voor dit programma heeft de NWWB een subsidie gekregen van €60.000

– NOC*NSF financiering van de georganiseerde sport

 • Voor het behoud van bondsbureau kreeg men van NOC per jaar €16.000. Nu heeft men dit opgeschroefd naar €50.000 per jaar als men kan aantonen ledencontributie aantal sponsering tot een bedrag komt dan krijg je het dubbele tot een bedrag van € 50.000

– Vamex vereffening

 • De Vamex (vaarbewijzen) is overgegaan naar CBR, de NWWB was een van de stakeholders. Altijd werd gedacht dat CBR ook de bruidsschat zou mee krijgen maar door toedoen van onze voorzitter van de NWWB ging dit niet door en krijgt de bond €550.000,- gestort dit niet op rekening maar in een fonds.
 • Waarvan de helft gebruikt word om verenigingen mede te financieren als men een leuk project heeft. Dit komt goed uit want ik denk dat wij als een van de eerste een aanvraag indienen voor mede financiering van de unit. Hoeveel etc. hoop ik binnenkort te horen en aan u door te geven.

Contract Natuurmonumenten

Dit speelt vanaf 2019, in plaats van eerst elkaar aftasten waar is wel overeenkomst over en waar niet kregen we al vrij snel een contract onder ons neus geduwd.

Hoofdlijnen van contract:
• Zelf onderhoud van het gehuurde gedeelte
• Grasmaaien
• Mollen vangen
• Steigers repareren na storm
• Houtwal onderhouden, niet te kaal
• Beschoeiing is verantwoordelijkheid voor NM
• Wou men eerst bij WSV leggen maar wij vonden dit niet onze taak (€40.000) en NM gaat het nu doen
• Uitbaggeren wil men verantwoording leggen bij WSV
• Wij vinden dit een taak van provincie en niet van WSV, eerst werd verteld door NM en Provincie dat het onder hun viel daar kwam men later op terug. Wij willen dit niet doen om je te maken krijgt waarschijnlijk met verontreinigde grond, je krijgt te maken met Pfas.
• Wij blijven bij ons standpunt dat uitbaggeren geen taak van WSV is.
• Mogen mensen weigeren op strandje indien we het huren maar wij hebben al besloten geen politieagentje te spelen
• Materiaal wat van WSV is via een opstalrecht door notaris laten tekenen (bijv. bankjes, helling, steigers etc.)
• Wij vinden dat dit via een addendum kan bespaart ons minimaal € 800,-
• Moeten wel als contract getekend is en wij verantwoordelijkheid hebben over strandje bordjes plaatsen met verboden toegang, verboden voor fietsen etc.
• Wij betalen nu voor berging unit € 200.- en aan stallingskosten caravan en materiaal € 250.-
Nm heeft ons een voorstel gedaan van € 700,- per jaar + indexering en waar gaan we heen in de wintermaanden (stallingskosten) hoe gaan we de boel vervoeren (vervoerskosten).
Voorstel is huur naar € 500,- wij voor een unit kijken en waar NM de schoonmaak weer van doet.

 • NM betaalt nu aan huur € 4000,- en € 6000,- aan schoonmaakkosten, als NM enkel schoonmaak hebben scheelt dat hun al € 4000. Dan is het wel vreemd dat men nu ook nog € 700,- aan huur durft te vragen. Daar moeten we dus over onderhandelen.
 • Voordeel NM minder geld uit te geven zou dan enkel beschoeiing en uitbaggeren voor hun rekening moeten nemen. Je zou het met gesloten portemonnee kunnen proberen door te zetten en zodat wij een eigen onderkomen hebben.
 • Als ik het zo lees moeten we dus meer huur betalen alle onderhoud zelf doen en dan mogen we er blijven zitten, dit contract is aan alle kanten tegen ons. Wij zitten al 45 jaar op deze plek dus hebben we wel rechten. En vallen dus met gemak binnen het gewoonterecht.
  Als we contract niet tekenen kunnen ze ons niet wegzetten maar zal er bemiddeling moeten plaats vinden.
 • Nooit moet accepteren dat we uitbaggeren en beschoeiing. We krijgen altijd bagger daar in de hoek Bijker / Mulder en moest nadien alle olie vervangen. Dat deden ze als ze voor de Provincie aan de gang moesten en dan staken wij ook wel eens wat geld toe. Dit is een taak van provincie.
  Als bestuur willen wij dat uitbaggeren niet tot onze taken behoort rest van onderhoud kunnen we mee leven.
 • Gemeente Steenwijkerland heeft die ook nog een rol in het geheel vraagt Lionel. Nee; Ik heb de wethouder gevraagd vorig jaar voor een bakkie te doen en het er eens over te hebben maar de mail is nooit beantwoord. Lionel heeft goede contacten met de wethouder en gaan afspraak maken voor gesprek. Om ook te kijken naar faciliteiten te kijken.
 • Als wij unit neerzetten, met sanitair waar zij gebruik van maken dat we dan geen huur betalen en zei wel schoonmaak regelen. Wij de investering om even een beeld te geven dat er dan een dubbele unit zou moeten komen. een voor sanitair en voor algemeen gebruik voor iedereen op het strandje en een voor WSV met douche, keuken omkleedruimte en bergruimte. En wat zitruimte. Unit zou op zelfde plek komen en een stuk op eigen grond van WSV.
 • Wij de voorzieningen leveren in eigendom en wij huur aan NM vragen en dat in mindering op huur strandje maar NM wel het sanitair gedeelte schoon laten maken. Dit is wel een belangrijk standpunt om mee te nemen naar NM.
 • Stel dat we wel huur moeten betalen dan zorgt een ieder voor zijn eigen unit. In dat geval hebben we wel een wensenlijstje.
 • Huur strandje (berging) om even op terug te komen dat mochten we altijd gratis gebruiken maar dan heb je ook geen rechten dus vandaar dat wij gevraagd hebben om te betalen. Zodat we rechten hebben en dat zie je nu weer teugkomen.
 • Ook bij nieuw contract zorgen dat wij huren en desnoods kwijt schelden maar wel dat er op papier staat huur dan bouw / behoud je rechten.
 • Hekwerk is van de vereniging, kunnen verbeteren en dan een soort poortje te maken zodat het iets ontmoedigt word voor niet leden om op ons deel te komen.
 • Als bestuur gaan we een brief formuleren en terug sturen naar NM en als we antwoord hebben weer met nieuwe voorstellen komen we terug bij de leden.

Ons voorstel zou zijn:

 • Onderhoud beschoeiing, uitbaggeren ligt bij NM
 • Gras maaien kun je over debatteren
 • Dan betalen we enkel huur € 500 en geeft ons de mogelijkheid om een eigen unit te plaatsen wat tot op heden niet bespreekbaar was.

*Krijgt de vereniging subsidie van Steenwijkerland? Nee er zou een soort basis zijn kunnen we meenemen in overleg met wethouder we gaan natuurlijk wel kijken om zoveel mogelijk subsidie te krijgen zodat het ons zo weinig mogelijk kost.

*Je zou ook de boel zo laten als het is want je krijgt als vereniging natuurlijk ook het onderhoud van de ruimte en vernielingen etc. voor je rekening. Vernielingen vallen op zich mee op deze locatie en in wintermaanden staat hij er niet. Als we weer voor caravan gaan zou die niet mogen blijven staan en dat houdt in dat hij continu in de stalling zou blijven staan want ook nu word bestaande caravan niet gebruikt.

*Je kunt ook denken aan een unit op wielen want iedere keer vrachtwagen voor halen en brengen is ook niet goedkoop.

Bestuur weet nu voldoende om antwoord te geven voor NM.

Ondanks dat Geo zijn functie als secretaris heeft neergelegd blijft hij nog wel betrokken bij de contract NM en unit samen met Wijpke en Harry.

Statuten:
Deze zijn verouderd en moeten ook al om aan de WBTR te voldoen aangepast worden. Ik heb ze voor deze vergadering bekeken en wat opviel is dat er geen drempel (quorum) is aangegeven. Dus nu hebben wij ongeveer 80 volwassen leden we zijn er nu met 20 en kunnen dus rechtsgeldig beslissingen nemen.
Is dit reëel naar andere leden toe? Ik weet dat we jullie hebben bestookt met herinneringen dat er vanavond een ALV is.

Als er een stemmingsronde moet plaats vinden dit duidelijk mee te geven in de mail. Je zou dan met machtigingen kunnen werken via de mail. (huidige statuten niet mogelijk)

*Mag je de leden via de mail vragen om voor of tegen te stemmen (navraag doen bij NOC). Bij een ALV worden beslissingen genomen en niet bij de mail.

Rondvraag:
Lionel biedt zich aan om te helpen
Mark geen vragen wenst bestuur sterkte in deze tijd

Via de mail van Roelof Troost.

Mijn microfoon deed het niet vanavond, ik had nog wel een punt voor de rondvraag.
Afgelopen jaar was het, vooral toen het echt warm was, erg druk op het strandje en dus ook elke parkeerplaats bezet.
Als je dan gebruik wou maken van de helling kwam het voor dat het zo vol met auto’s stond dat je op de openbare weg moest staan om te kunnen binnen draaien.
Zou het een optie zijn om een parkeerverbod te kunnen realiseren voor het voorste stuk tussen het fietspad en de houtwal in de richting van Zwartsluis?
Ook al is het minder druk, er staat altijd een auto (dezelfde) waardoor je altijd op het fietspad moet gaan staan om gebruik te kunnen maken van de helling.

Ik heb meerdere keren boze reacties gehad van fietsers en dat is vervelend maar ook niet meer dan dat.
Dat ik een paar keer op de weg moest staan omdat ik anders niet door het hek kon draaien vond ik echt gevaarlijk.
Als je dit voorste stuk vrij kunt houden heb je zelfs het fietspad bijna niet nodig om binnen te kunnen draaien.

Als bestuur pakken we dit op en als we overleg hebben met Provincie nemen we dit mee.

21.50 Sluiting van de vergadering en wenst een ieder nog een fijne avond.