Notulen 2022

Notulen 2022

ALV WSV de Stille Belter 6 april 2022

Waar: Eetcafé Beulaeke Haven ( de Havenmeester )

Aanvang: 20.00

Afmeldingen: Guus Weideman, Janine v.d. Sluis, Roelof Troost

Aanwezig: Zie presentielijst

 

 1. Opening:

De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hij maakt excuses dat de vergaderstukken erg laat bij de leden waren, in ons eigen huishoudelijk reglement staat 14 dagen voor aanvang vergadering, als er bezwaar is kan men reageren, niemand maakt hier bezwaar tegen. Dus de vergadering kan gehouden worden.

 1. Mededelingen/Ingekomen stukken:

- Op 12 juni 22 scholierensport. Hier hebben 17 mensen zich voor op gegeven. Men gaat nog hun

  best doen om meer aanmeldingen te krijgen. Op deze dag is ook de NWWB landelijke waterskidag.

- Voor de toekomstige Unit willen we gebruik maken van een fonds op naam NWWB. Hier kunnen

  aanvragen gedaan worden voor verbeteren van accommodaties en van alles wat met onze sport te

  maken heeft.  We hopen voor 20 juni  een aanvraag te doen voor aankoop van een Unit.

 

 1. Notulen ALV 18 januari 2021:
 • Sanne Meijer heeft voor de NWWB filmpjes gemaakt over de techniek aan de kabel over wakeboarden. (daarna zou boot volgen) De subsidie die hiervoor beschikbaar was komt echter niet in gevaar. Zodra de filmpjes beschikbaar zijn, wordt dit via onze nieuwsbrief gecommuniceerd en zullen ze op onze site te vinden zijn.
 • 3: Rooster voor aftreden. Harry Middeljans staat 2021 is met een jaar verlengd vorig jaar en wordt nu weer verlengd.  Wypke Nijmeijer en Harry Middeljans treden af als er daadwerkelijk een Unit staat.

De notulen worden goedgekeurd en getekend door de voorzitter en secretaris.

 

 1. Jaarcijfer 2021:

Weinig bijzonderheden.

- Er is een factuur gekomen van Natuur Monumenten voor de huur van het strandje.

- Kascommissie: Jan Eikelboom en Erwin Akkerman hebben bij Bertine Hoeve de cijfers  gecontroleerd. De heren hadden geen op of aanmerkingen. Lionel had zich opgeven, maar was niet aanwezig bij de controle.

De leden geven bij deze dan ook decharge aan onze penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid. 

- Nieuwe kascommissieleden: dhr. R. Slager en dhr. A de Witte.

 1. Begroting 2022:

- Harry wil graag een wijziging op de begroting. Huisvesting € 8000,00 naar € 5000,00. Omdat

  we nu voor de afgelopen drie jaar huur moeten betalen aan Natuurmonumenten wordt het

 bedrag lager wat we kunnen investeren voor huisvesting.

 

 1. Wisseling sleutel hek:

De aanwezige leden hebben dit allemaal al gedaan voor de aanvang van de vergadering.

Er wordt nog een zaterdag en/of zondag geplant dat er weer een mogelijkheid is om te wisselen. Anders bij de penningmeester thuis op afspraak in Punthorst. Het is niet mogelijk om dat op dezelfde dag te doen.

 

 1. Statutenwijziging:

2 jaar terug is de overheid begonnen met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Dit houdt in dat de statuten gewijzigd moeten worden en dat kost geld, omdat de notaris de akte moet laten passeren.  Gelukkig steunt de NWWB hierin en betaald de helft van de notariskosten.

De leden keuren de nieuwe statuten unaniem goed. Bij deze zijn ze aangenomen en kunnen voor het vervolg naar de notaris gestuurd worden voor ondertekening.

We ruilen even agendapunt 8 en 9 om in verband met goedkeuring stukken.

 

 1. Criteria Erelid:

Het bestuur kreeg de vraag om personen voor te dragen als ereleden. We constateerden dat er niets meer vermeld stond in de statuten of huishoudelijk reglement, wat de voorwaarden zijn om erelid te mogen worden.

Vandaar dit concept ter goedkeuring aan de leden.

De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn:

Jenny Smit: 'Hoeveel ereleden zijn er op dit moment?'

Er zijn 3 ereleden:

 • Jan Knobbe (overleden)
 • Wim Dijk
 • Harry Middeljans

De basis van benoeming van toen is niet bekend bij het huidige bestuur.

Vervolgens vraagt Jenny: 'Hoeveel jaren moet je lid zijn om geen contributie meer te hoeven betalen?' Bestuursleden betalen immers ook geen contributie. Voorheen betaalden bestuursleden wel contributie.

In principe je hele leven als je niet opzegt of geen erelid word. Dat bestuursleden geen contributie betalen klopt dit is ingevoerd in 1998 toen men,  net als nu nog steeds trouwens, geen bestuursleden konden vinden. Dat men voorheen geen kwijtschelding had als bestuurslid is niet aan dit bestuur te wijten.

Jenny heeft vaak gecommuniceerd dat zij al zo lang lid zijn en nu er wel vrij van zouden willen zijn. Wanneer hebben we genoeg gedaan, zegt ze vervolgens? 45 jaar is toch wel genoeg? Wie kan dat nou zeggen?

We kunnen dit niet zomaar kwijtschelden. Want dan moeten de regels aangepast worden in zowel de statuten of Huishoudelijk reglement. Het bestuur besluit om in de pauze hierover in overleg te gaan.

Uit dit overleg is gekomen ( Roy Timmermans ligt dit toe ): Jarenlange lidmaatschap is geen reden om niet meer te hoeven betalen voor de contributie.

Jenny wil het toch nog even toelichten wat ze allemaal hebben gedaan. Maar we komen dan weer van de ene wijziging in de andere en moeten er weer statuten gewijzigd worden. Dit voorstel word dan ook afgewezen en er zullen geen wijzigingen plaats vinden. Wat dus ook inhoud dat de fam. Smit gewoon de contributie moet gaan betalen.

Het voorstel voor ereleden wordt door de leden aangenomen.

 Huishoudelijk reglement:

Is een reglement dat we makkelijk zelf als leden van WSV kunnen aanpassen en wijzigen, zonder dat er een notaris aan de pas komt.

Lid van verdiensten moet er nog uit gehaald worden.

Caravan is er al uit gehaald. Dit is niet meer aan de orde.

En dan is deze ook goedgekeurd door de leden.

 

 1. Beleidsplan WSV:

Door corona zijn bepaalde stukken niet meegenomen in voorgaande ALV. En vandaar dat we ze nu aanbieden aan de leden.

We hebben nu weer een beleidsplan tot 2026 en dan bestaat de vereniging 50 jaar.

Roy Timmermans:

Hoe vaak moet deze aangepast worden?

Voorzitter:  om de 4 jaar het volgt als het ware de Olympische cyclus  maar dat is niet gelukt.

Herman Schipper: Er staat een schema voor 7 bestuursleden. Wij hebben er 6?

Voorzitter: dit komt doordat er bij ons nog een vacature staat.

 

Het beleidsplan wordt aangenomen.

 1. Jeugdbeleidsplan:

Als bestuur Waterskivereniging hebben we besloten om de jeugd / trainingen over te laten aan de Waterskischool Stille Belter deze heeft 5  instructeurs die allemaal erkend zijn door de NWWB, en ook regelmatig opfriscursussen volgt. We zijn ooit gestart in 1999 met eigen jeugdleden les te geven op dit moment is er geen vraag naar vanuit de eigen leden.

Waterskischool de Stille Belter vaart voor de vereniging de landelijke open dag en ook scholierensport. Deze hebben alle papieren en zijn verzekerd.  Alle aanvragen gaan dus naar de Waterskischool.  En het bestuur heeft hier geen omkijken na, behalve dan hand en spandiensten. Voorheen was er een afdracht van de Waterskischool naar de vereniging, omdat ze spullen gebruikten van de vereniging. Inmiddels heeft de school alles zelf en gebruiken ze niets meer van de vereniging.

Voorstel:

Alleen op de landelijke waterski dag is er nog een afdracht richting vereniging. Bij andere activiteiten niet meer.

Erik Bergkamp:

Als anderen gebruiken ( geen leden ) dan toch wel afdracht?

Voorzitter: Er zijn geen ski`s en pakken van de vereniging op het strandje op dit moment, doordat daar geen onderkomen voor is. Dit is wel weer aan de orde als er een Unit is. Daar zal dan ook iets voor gevonden moeten worden hoe we dat dan gaan doen dat zal ook gelden voor toegang eigen unit en dat alles netjes blijft. Komen hier ook op terug als unit besteld is.

Jeugdbeleidsplan wordt aan genomen. 

 1. Contract Natuur Monumenten:

Was een zware bevalling en in 2019 begonnen. Natuurmonument kwam met een eisenlijst: uitbaggeren en beschoeiing zou voor rekening van de vereniging komen. Wij als vereniging zouden moeten betalen, maar alles zelf doen. Dat is wat niet wat wij wilden dus duurden de onderhandelingen even.

Uiteindelijke uitkomst: Wij nemen wel het baggeren voor onze rekening. De beschoeiing is voor rekening van Natuur Monumenten. Gelukkig maar, want er was nu veel schade door de storm. Dit is  nu wel door ons provisorisch gerepareerd, zodat het weer veilig is. Maar Natuurmonumenten moet er wel mee aan de slag.

Eerst moesten wij voor 1 april 2023 al uitbaggeren, maar hebben daar nu 10 jaar de tijd voor gekregen. Er is nu 1,5 maand geleden getekend, door de voorzitter. En de stukken liggen nu wat betreft contract en opstalrecht bij de notaris ter ondertekening.

Dit jaar betalen we €750,00 huur voor strandje en hebben nu rechten, zeggenschap en kunnen ermee doen wat we willen. Groot voordeel: ze kunnen ons niet zomaar meer wegsturen, dan moeten er wel hele goede argumenten zijn.

Roy Timmermans: Ook hebben we al historie en verworven recht.

Pauze.

 1. Materiaal
 • Beschoeiing: We hebben nog geen bericht van Natuur Monumenten, want ze wouden laatste week april / begin mei met de beschoeiing aan de gang. Wij willen ook liever niet later dan mei, want anders zitten we in het seizoen. Anders wordt het na het seizoen in september. Beschoeiing surf gedeelte is lager. Bij ons blijft het de zelfde hoogte als nu.
 • Vlonderplanken moeten als men bezig gaat met de beschoeiing er af gehaald worden en wat goed is gaat mee naar opslag, ook de eventuele goede balken nog. De aannemer maakt een frame waarbij zo de planken er weer op kunnen schroeven.
 • Zodra wij meer weten, dan doen we een beroep op de leden om te helpen.

Jenny Smit: Gelijk dan uitbaggeren?

Voorzitter: Wij hebben zwart op wit dat we het uitgebaggerde in de houtwal mogen storten. We hebben hiervoor 10 jaar de tijd, het moet gebeuren voor 1 april 2032. Dus we gaan nog even zien wanneer we dit gaan doen.

 • Slalombaan: Er is de wens dat er weer de slalombaan er weer in komt.

Roy Timmermans: Er is contact met een duikvereniging uit Hoogeveen. Er is nu een voorstel datum van 29 mei en komen er 10 ervaren duikers. Leuke dag organiseren en ze een rondje laten skiën als beloning en tot slot een biertje.

Erik Bergkamp: De leden laten weten als het er ligt via de nieuwsbrief.

Voorzitter: Er komen geen boeien bij de schans. De duikers mogen de schans evt. wel even beter vast leggen.

Roy Timmermans: Ook nog aan wakeboarders gedacht, maar dat houden we in het achterhoofd.

 • NLDoet: gebruikt voor herstellen van de steigers. Er meer schade dan we eerst dachten door de storm. De houtwal is met de bosmaaier gedaan. We krijgen hier €350,00 voor en dat dekt het aardig. Gebruiken we eigenlijk altijd om de winterschade te herstellen.

Gert Kerkdijk: Misschien kunststof planken i.p.v. hardhout. Hij heeft een goed adres. Herman Schippers gaat hierover met Gert in overleg. Kunststof wordt ook niet glad.

 • Parkeren bij strandje: Vorig jaar is door Roelof Troost een vraag over het parkeren bij de inrit gesteld. Als daar een auto staat kan je maar lastig indraaien.

Wij hebben hierover met de provincie/kantonnier gesproken. Tot onze grote verbazing: je mag daar helemaal niet parkeren, langs de hele strook niet tussen strandje en fietspad. Als je gaat handhaven gaat dus iedereen op de bon en krijgen we groot probleem om bij drukte alle auto s met trailers kwijt te raken. We gaan toch een bord neerzetten en hopen dat het gaat werken.

 • Voorzitter vraagt aan Jaap en Jenny Smit om de witte Master ski's terug te geven aan de vereniging. Jaap en Jenny hebben beloofd die terug te geven aan de vereniging. 
 1. Stand van zaken betreft onderkomen/unit:

Als bestuur hebben we een oproep gedaan bij de leden om zitting te nemen in de commissie unit, helaas hebben wij er geen respons op gekregen, in de commissie zitten nu Roy Timmermans, Herman Schippers en Wijpke Nijmeijer.

Een Unit is een lang gekoesterde wens van de vereniging na dat er eerdere pogingen zijn gedaan zijn we nog nooit zover geweest. De commissie heeft op 22 april 2022 hier een gesprek over met Natuurmonumenten. Om met name ideeën uit te wisselen wat vind Natuurmonumenten en wat vinden wij. We hopen dat er dit jaar een toilet staat, wat natuurlijk zeer wenselijk is. Of dat lukt, afwachten. Maar nemen dit wel mee in het gesprek met NM.

Wij denken aan een omgebouwde zeecontainer. Wat voor budget hebben we en wat kunnen we nog meer aan subsidies krijgen. Hierbij denken we aan Fonds op naam van de NWWB en ook de Bosa regeling.

Er is een offerte van Klein Unit voor helemaal een nieuwe unit, maar dan praat je over meer dan

€ 23.000,00 en nu met corona zijn ze nog duurder geworden, zo n € 35.000,00

Ideeën leden zijn ook van harte welkom.

We hopen volgend jaar op plaatsing en dan zal hij eind seizoen weer weg moeten net als de vorige unit van NM.  

Voorzitter heeft de hoop dat het van tijdelijk permanent kan worden net zoals de oude unit van de Provincie een paar jaar geleden.

Jaap Smit: En wat er stond dan?

Voorzitter : Koste NM €10.000,00 per jaar, heeft 4 jaar gestaan. Had er dus makkelijk 1 voor gekocht kunnen worden.

Jaap Smit: Moet ook schoon gemaakt worden?

Voorzitter: We zouden graag een wc unit en een eigen unit voor materiaal en enkele voorzieningen.

En de kosten van schoonmaak bij Natuurmonumenten neer te leggen.

Roderick: Er mag dus wat staan? Ja. Dat was jaren geleden wel anders.

Voorzitter: als we iets nieuws hebben, hebben we ook iets van waarde en we mogen 2/3 van de aankoopprijs aan de NWWB vragen. En er is nog een BOSA en die betaald 30% als je ook een invaliden voorziening/toilet maakt.

Verzekering is daar aan gedacht? Nee.

 1. Uitreiking zilveren speld NWWB/WSV:

Jaap en Jenny Smit worden verzocht om even naar voren te komen. Aanleiding van dit is een mail van zoon Jurjen. Die vond dat zijn ouders wel iets verdiend hadden na al die jaren inzet voor de vereniging.  Zie hier een korte opsomming wat zij gedaan hebben voor de vereniging.

Mijn ouders hebben samen aan het begin gestaan van de groepstrainingen o.l.v. Dick Dubois als trainer en de heer Dijk als stuurman.

Mijn ouders hebben altijd gejureerd bij de verenigingswedstrijden.

Mijn ouders zijn samen met de familie Buitenhuis de drijvende krachten geweest achter het showteam door hun boot ter beschikking te stellen.

Mijn vader heeft als trainer 2 leden op nationaal niveau klassiek waterskiën gebracht waarbij mijn zus Wiejanca 2e van Nederland is geworden overall en ikzelf 4e bij het schansspringen bij  het NK en 16e bij het EK onder 21. 

Mijn vader meer mensen enthousiast heeft gekregen voor het waterskiën en het hen ook heeft geleerd dan menigeen binnen de vereniging.

Mijn vader de slalombaan in een winter heeft uitgezet samen met Alex en Erwin de Groot, Gerard en Martijn Kolthof en ikzelf. Dat deze zelfde groep ook de huidige springschans zelf hebben gemaakt.

Mijn moeder altijd de drijvende kracht achter de schermen is geweest.

Mijn ouders nu al 2 x op tv zijn geweest als oudste waterski echtpaar, bij omroep Max in 2020 en bij TV oost in 2021, hiervan is een korte samenvatting geweest bij Humberto op RTL4. Dat het filmpje van TV Oost op YouTube al meer dan 40.000 x is bekeken.

Zij zijn de enige verenigingsleden die regelmatig te vinden zijn op het strandje en zijn een groot ambassadeur voor de vereniging. 

Op basis hiervan heeft de voorzitter een gesprek gehad met de voorzitter van de NWWB, over de zilveren speld van de NWWB. En er waren er nog twee en helaas niet met NWWB maar met Nederlandse Waterski Bond. En op zich past dit speldje daar ook beter bij want de meeste inzet is gepleegd in de eerste jaren van de vereniging. De laatste jaren is het op eigen initiatief.

Na dit overleg heeft bestuur NWWB dan ook besloten dat zei het speldje mogen ontvangen en dat het uitgereikt word door de voorzitter WSV.

Roy Timmermans filmt dit dan ook voor de kinderen die er vanavond helaas niet bij konden zijn maar op deze manier het ook kunnen bekijken

Bertine Hoeve rijkt ieder ook nog een bloemetje uit.

Jaap en Jenny zijn erg blij verrast. 

Harry heeft nog een aanvullend agendapunt:

Contributie we hebben in de vorige ALV vastgesteld dat bestuur jaarlijks de contributie mag verhogen met de indexering en dit jaar is dat 2% .

Daarom komt er een contributie wijziging:

 • Gezin: was € 117,50 wordt € 120,00.
 • Individueel: was € 76,59 wordt € 78,00.

Dit voorstel wordt goedgekeurd door de leden

 1. Rondvraag:

Jenny Smit: Hoeveel leden zijn er? 107.

A. Schotanus:  Landingssteiger hier moet op de kop niet gezwommen worden dit gebeurt wel veel.

Klopt we moeten meer met verbodsborden gaan werken en duidelijk zichtbaar maken en mensen ook vertellen van het gevaar van de aankomende boten.

Bij de ingang en aan het water wil het bestuur twee borden ophangen om zo meer duidelijk te maken dat terrein van  WSV de Stille Belter is. En dan met QR code voor de regels. Er komen ook meer borden met verboden zwemmen en het parkeren van fietsen op het strandje

( bovenstaande afbeelding is een voorbeeld hoe het er eventueel uit zou kunnen komen te zien)

Erik Bergkamp: Graag minder gezinnen die er uitgebreid BBQ’en. Daar is het strandje niet voor.

Voorzitter: We kunnen hen verzoeken naar het surf strand te gaan als ze geen lid zijn van waterskivereniging. 

Voorzitter: startsteiger heeft nu ook zwemtrap. Dan is het makkelijker als je bij de start valt om weer op de steiger te komen. Maar als het zwemmers trekt, gaat de trap er weer af.

Hans Relleke: Wanneer komt het nieuwe slot op het hek?

Herman Schippers: Dit weekend ( Het slot is inmiddels vervangen)

Hans Relleke: Waarom is er een nieuw slot met sleutels gekocht? Er is toch nog een wisselslot.

Voorzitter: Daar missen helaas veel sleutels van.

Voorzitter: Graag ook content voor de nieuwsbrief voor de leden.

Voorzitter sluit de vergadering en bied iedereen nog een drankje aan namens de penningmeester wenst iedereen wel thuis en een mooi waterski seizoen.

Sluiting: 22.00